رفتن به محتوای اصلی

آن گونه آزادی که ایشان میشناسند!

مردمان چنان مفهوم آزادی را بازیچه قرار داده‌اند که فی‌الحال نزول یافته به حق اقویا و ثروتمندان برای دستیازی به هرآنچه هنوز برای سیه‌روزان و ضعفا باقی مانده. هر تلاشی برای تغییر این نگاه دخالتی بی‌شرمانه توصیف میشود در حوزهٔ اصل فردیت؛ فردیتی که به رغم این گونه آزادی در چاه ویل نظارتهای دولتی منحل گشته. اما روح واقعگرای زبان دست به کار است. زبانهای انگلیسی و آلمانی لفظ «آزاد free» را برای آن دسته از اشیاء و خدمات به کار میبرند که رایگانند.

برچسب‌ها

Subscribe to Adorno; freedom